กฏและเงื่อนไขในการใช้บริการ

1.KUMA-STUDIO มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดเตรียมและส่งมอบ VPS ให้แก่ผู้ใช้บริการในครั้งแรกเท่านั้น หลังจากส่งมอบ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้บริหาร จัดการ และดูแล VPS ด้วยตนเอง

2.KUMA-STUDIO ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการบริการของ VPS เท่านั้น

3.ผู้ใช้บริการท่านใดที่มีการขายเครื่อง VPS ต่อให้ผู้อื่น จะต้องแจ้งยืนยันการโอนสิทธิ์ให้ทาง KUMA-STUDIO ให้รับทราบ และ KUMA-STUDIO ขอไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้ามีการโกงกันเกิดขึ้น

4.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการรับส่งข้อมูลที่มากผิดปกติ เช่น bittorent, tracker, online streaming, pirate software, crack, hack, warez, ขุดเหมือง crypto เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์นี้อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing, download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหายกับผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

5.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการใช้เครื่องอย่างผิดปกติ (จากข้อ 4) ทาง KUMA-STUDIO ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องของผู้ใช้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันก่อนที่บริการจะหมดอายุ ถ้าผู้ใช้บริการชำระค่าบริการไม่ทัน ระบบจะทำการปิดบริการนั้นโดยทันที และ ภายใน 1-3 วันหลังจากบริการหมดอายุแล้ว ระบบจะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้บริการในทันที

7.ผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์จะขอยืดเวลาการชำระค่าบริการ ทางผู้ใช้บริการจะต้องมัดจำก่อน 50% จากค่าบริการเต็ม และเมื่อใดที่ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการไม่ทันตามที่กำหนด ทาง KUMA-STUDIO ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำและจะทำการปิดบริการนั้นลงในทันที

8.ห้ามนำเครื่องที่มาจากการให้บริการของ KUMA-STUDIO ไปกระทำการใดๆที่ผิดกฏหมายโดยเด็ดขาด การกระทำใดๆที่ผิดกฏหมาย ที่เกิดจากการใช้บริการของ KUMA-STUDIO ทั้งหมด ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว KUMA-STUDIO ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

9.เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านกฏและเงื่อนไขในการใช้บริการแล้ว เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการละเมิดกฏและถูกลงโทษ ทางผู้ใช้บริการจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย

10.ไม่มีการโอนเงินคืนทุกๆกรณีสำหรับลูกค้าที่ทำการละเมิดกฏการใช้งาน

ยอมรับกฏและเงื่อนไขในการใช้บริการ